Morometii romania felébreszt.

morometii romania felébreszt

Kéziratokat nem őrzünk meg,és nem küldünk vissza. Hírlap Üzletága Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán,kézbesítőknél, illetve a kiadóhivatalban. Megvásárolható a jobb könyvesboltokban,illetve a Ráció Kiadó szerkesztőségében.

A Ráció Kiadó új tudományos könyvei:www. Félreértések Jókai Mór Fekete gyémántok című regénye körülMi szükség teneked morometii romania felébreszt itt lenned, és ily módon lenneditt? Mert ha mindennek okát nem tudod adni, akkor tevagy a világon a legnagyobb bolond, aki valaha regényt íratottmagáról, s maga sem tudta, hogyan jött bele. A regénya címre visszautalva Evila köré fon glóriát, megkísérthetetlennek mutatvabe, gyémántfényét nem veszítheti, a morometii romania felébreszt a regény végére bányászleány-1A Fekete gyémántokat a kritikai kiadásban s.

A továbbiakban az onnan vett adatokat, megállapításokat külön nem jegyzetelemmeg. Egyszóval: a Fekete gyémántok valójában, akárméltányolva a giardiasis címei technikai haladás és utópia 3 egymásra látásából fakadó történetet,akár elítélve a végletesre formált jellemeket és azok megszokott cselek véseit aJókai-regényekben hivatkozhatnék a viszonylag kevesebbet emlegetett Felfordultvilágrasosem regénykísérletként tárgyaltatott, sosem került szóba sem nevelődésiregény felé tartó eseménytörténete mindez Berend Iván említett belső monológjainakszemügyre vételével igazolhatósem az az erkölcstörténet, amelyhasonlóképpen a létezésre ráébredés krónikájaként fogható föl, s leginkább akülönféle kötelességeit teljesíteni akaró Evila kalandjaihoz fűződik, és kevésséemlíttetett nem egyszerűen az arisztokrácia-kritika, hanem a főnemesség úttévesztése,amely hagyja veszni és idegen kézre kerülni birtokait, csupán szeszélyeinekés félreértéseinek engedelmeskedve.

A magam részéről — elismerve az eddigi megközelítések és filológiai feltárásokeredményeit — a Fekete gyémántokat ismételten regénykísérletnek nevezném. Méghozzá oly módon, hogy az elbeszélővisszavonul szereplői mögé, átadja nekik a szót, és jelenlétét részint idézőjelbeteszi, részint korlátozza.

Cs. Németh Lajos - munkásság - ISzDb

Előbb azonban szembe kell néznünk a Jókai-kutatásnak azzal az alaptételével,miszerint Jókai túlságosan tökéletes figurákat alkotott Berend Iván nem-2A regény elején hangzik el Evila azonosítása Hébével, aki a mitológiai értelmezés szerint azOlümposz lakójaként az örök ifjúság jelképe, kortalan és időtlen jelenés, összhangban az utópikusszemlélettel. Az utópia fogalmáról mint történelmi kategóriárólLucian Hölscher ír I. A kutatás kereteit és irányait a szerkesztő bevezetője vázolja fel.

Szerinteaz utópiák nem a történeti valóság ellentettjei, hanem hipotetikus-lehetséges konstrukciói. Mindez, újra megismétlem, első megközelítésben morometii romania felébreszt nemigen vitathatónak tetszik. Természetesen nem bizonyos, hogy csakebből a nézőpontból értelmezhetők a Jókai-hősök. S most nem arra a jól ismertadatra utalnék, miszerint Berend Iván részben az aranyember Timár Mihálynakelőképe ami vívódásait, kétségeit illetirészben a lélekidomáré, aki a távolbólkíséri szerető féltéssel azt, akit valóban megszeretett.

A figurák különbségei minthaaz ismétlés vádja alól némileg mentenék Jókait. Ezúttal azonban arra figyelmeztetnék,hogy1 A Fekete gyémántok regénycímként többjelentésű. A címtöbbes számával ellentétben a mondat a gyémántot egyes számban használja, s azelőző passzusokkal összeolvasva megengedi azt a feltételezést, hogy a gyémántvoltátmegőrző: Evila. Csillagokkalteljes sötétség! Valójában akár megfordítható lenne a történések rendje: Berend Iván ésEvila sorsában szemlélhetővé és látóközelbe kerülve közvetlenül érzékelhetővéválik az a látszólag antimodern felfogás, amely bizalmatlanul nézi mindazt, amia nagyvilágban történik.

Ez teszi lehetővé a fekete gyémántok többféle jelentésének összeérését,a hasonlóságok kiegyenlítődését, egyáltalában morometii romania felébreszt regény lezárását.

HBO 3 (HD) tv műsorújság - | edesenegeszsegesen.hu

Morometii romania felébreszt azértnem értek teljesen egyet azokkal, akik a műfaji értelemben vett mesét nevezikmeg Jókai regényváltozatául, még kevésbé azokkal, akik románcos történetetlátnak bele mindenáron a Fekete gyémántokhoz hasonló regényekbe. Korántsemaz volna a fő érvem, hogy az féregasztal szó sejtettnél jóval több közös fedezhető föl Jókaiés Zola között, hiszen az ös Germinal és a Fekete gyémántok akár szimbolikusnakis tekinthető kataklizma-leírásai igencsak egymásra mutatnak, noha amitologikusba hajlítás teljesen más változatát képviseli Zola és Jókai megjelenítőcselekvése.

Valamint az sem volna egészen meggyőző, ha a szinte valamenynyiJókai-műben ott rejlő érzelmesregényi vonásokat hangsúlyozva a romantikaát törését megelőző korszak epikai struktúráihoz mérnénk a Fekete gyémántokat. Aligha volna vitatható, hogy ennek a4A kőszén mint a létharc eszköze Arany László A hunok harca verspamfletjében merül föl.

És csak mellékesen, az as lengyel felkelés bukását követő kijózanodásnem kevésbé késztette a lengyel közvéleményt, az értelmiséget arra, hogyszakítson részint a múlt rekvizitumaihoz alkalmazkodó elgondolásokkal, részinta nemzeti romantika társadalmi cselekvésbe átültetésének hősi, ám célszerűtlengyakorlatával, s ehelyett a közhasznú munkálkodás, a lépésenként történő előrehaladásfeltételeit kezdje mérlegelni.

A modernizálódó társadalom képe Jókai Mórregényeiben, Skíz, Budapest,— Az üzletemberekről, bankárokról és kereskedőkről:Uo. Cent ans après, Belin.

Rezultate scontate la sfârşitul ciclului de doi ani de studiu Elevul comunică fluent, este capabil să argumenteze pentru a-şi susţine punctul de vedere şi este capabil să asculte părerea altora. Interpretează cu abilitate mesajele verbale şi non-verbale ale partenerului de discuţie. Este capabil să facă o citire comprehensivă-expresivă, să scoată ideea principală din conţinutul operei, să ia notiţe şi să întocmească o schiţă. Este capabil să-şi exprime părerea despre lectură în mod clar, la subiect.

Paris,— Az új földesúr és a Fekete gyémántok még fenntartja annak lehetőségét,hogy a katonai erények szinte automatikusan mérnöki erényekre válthatók át,ám Az új földesúrban kevésbé, a Fekete gyémántokban sokkal inkább az önismereti-helyzetelemzőtényezők strukturáló tevékenysége válik mozgatójává a morometii romania felébreszt.

Nem tagadható, hogy Berend Iván azok közé a Jókai-alakokközé sorolható, akiknek élete és viszontagságai az utóbbiakon felülkerekedőtehetség, akarat és képesség példái; olyan személyiség, aki legyőzhetetlennekmutatkozik, lett légyen harca vetélytárssal, természettel, gyarlósággal avagy netánellenséges praktikával. Akár végig sem kell olvasni a Fekete gyémántokat, előresejthető, hogy Garanvölgyi Aladár boldogsága Berend Ivánt szintén utol fogjaérni, még ha elbeszélői deus szemölcsök etiológiája machina igénybevételével is.

Más szóval érzékeltetve Berend Iván habitusát: olyan technokrata, aki nempusztán elutasítja a nagyelbeszélések ajánlatait, hanem következetesen kísérli megérvényesíteni a maga kiselbeszélését. A továbbiakban kérdés formájában közelíteném meg a Fekete gyémántok alapkérdéseit.

Századvég ​Bukarestben (könyv) - Ion Marin Sadoveanu | edesenegeszsegesen.hu

Vajon a Fekete gyémántok minden tekintetbenköveti-e a Jókai-regényeknek tulajdonított sémát, azaz a tárca- az érzelmes,a nevelődési regényalakzatokból összeszőtt, összefércelt? Vajon a regényegész mennyire érzékeltetiszerzője optimizmusát a kiegyezés biztosította lehetőségek értelmes kihasználásátilletőleg, avagy a hazai vállalkozások sikereiben reménykedve?

A kérdések folytathatók, ám ahelyett, hogy további kérdésekkel folytatnáma Jókai-kutatás Gyulai —Péterfy-hagyományt őrző előfeltevéseinek vitatását, 6meg kísérlem, hogy a kérdések jelezte problémákra reagáljak.

morometii romania felébreszt vírusdefiníció

Talán ott érdemes elkezdenem a magam provokálta kérdésekre adandó válaszokat,hogy megkockáztassam vakmerő kijelentésemet: egyáltalában nem tartomderűsnek, optimista kicsengésűnek a Fekete gyémántokat. A korszakváltás olyan konfl iktusokat hoz létre, amelyeken a magaerejéből a magára hagyott papillómák a szemhéjon Price nem tud úrrá lenni, hiszen eszközei szegényesek,tudása hiányos, tájékozódóképessége véges.

A rend és a rendetlenség,a káosz és a harmonikussá vált világ, a társadalmi érdekellentétek és a társadalmiigazságosság vitájában merészen és határozattan állást foglaló, szervezésreirányításratermett, kormányzó, ám nem uralkodó személyiségnek rendelkez-6Kései Jókai-könyvében már Nagy Miklós is rámutat Péterfy Jenő Jókai-kritikájának inadekvátságára:Jókai Mór, Korona, Budapest,65— Jóllehet ben még nem érzékelhető az a válság, amely ban márjelezte a kapitalizmus sebezhetőségét abban az Osztrák—Magyar Monarchiában,amelynek nemigen lehetett tapasztalata egy börze-összeomlás következményéinekmérséklésére.

Mégis, a Jókai-regény fölvázolta morometii romania felébreszt Berend Ivánirányításával a korszak olvasóiban az utópisztikus kicsengés érzetét kelthette,vagy emlékeztethette a korai utópista szocialisták megálmodta mintatelepekre,esetleg — távolról — Robert Owen kísérletére.

A tökéletesnéltökéletesebb Jókai-figura ebből az utópikus elgondolásból emelkedik ki, személyébenszemlélteti az elbeszélő azt, aki képes szembeszegülni az antiutópikustársadalom-elképzeléssel, vagyis azt, aki levezényelheti a gazdasági csodaként emlegethetőfolyamatot, amely nem egyszerűen a legnagyobb rész boldogságánaklétrehozója.

S harmadikként a természetetis bevonja ebbe az erős szövetkezésbe, így nemcsak az osztályharcotzárja ki, hanem a félelemnek és a szorongásnak valamennyi, a korszakban sokakáltal érzett formáját. Lehetőségként fölmerül a kulturális hős végzetes magánossága,mint a romantika hagyatéka.

A regényzárás azonban a másik főszereplőnevelődési regényét a kulturális héroszéval fonja össze, s a rövidre zárt érzelmesjelenben megtörténik az, amire a regény folyamán kevés esély nyílt, de ami eseménykéntvégig ott lappangott, még ha elszórt utalásokban is.

morometii romania felébreszt hpv tahlili nedir

Berend Iván mégsem áldozata egy ideologikus regényelgondolásnak, hanemaktív szereplője önnön történetének, s ha hihetünk önmagával folytatott vitájá-7A rend, a tervezés és a remény utópiát szervező tényezőiről ld. Utopieforschung, I. Amikor aromantika és a realizmus jelenlétét vagy attól való eltávolodását morometii romania felébreszt a kutatás,részint Jókai személyiségfelfogásán gondolkodik, részint azokon a konfl iktusokon,amelyek több kutató szerint nem a személyiségek morometii romania felébreszt magatartásformáiból,nem a személyiségek kiváltotta, eltérően megítélt helyzetekből következnek,hanem egy allegorizáló beszédmódból, amely egy duálisan látott-érzékeltvilág törvényei szerint alakul.

Bizonnyal a romantika örökségét viszi tovább Jókai, mikorföltárja regényalakjainak megosztottságát, társa dalmi énjük leplező funkcióját,valódi énjük fenyegetettségét. S ezzel összefüggésben azt, hogy a kísértés, a fenyegetésnem feltétlenül a világ felől érkezik, hanem eleve megkísérthetőségük,rejtegetnivaló juk tölti el őket félelemmel, majd szorongással.

  • Neuroendokrin rák gyógyítása
  • Kurszk belga katasztrófafilm, A Kes, Kurszk nevű orosz atommeghajtású tengeralattjáró gyakorlatozás közben balesetet szenved, és elsüllyed a Barents-tengeren ben.
  • Evkonyv by Tamási Áron Gimnázium - Issuu
  • Хилвар уже хотел было предложить возвратиться на корабль и перелететь к ближайшему из расположенных в окрестностях обелиска зданий, когда Олвин обратил внимание на длинную, узкую трещину в мраморном полу амфитеатра. - Ты добралась до одного из фундаментальнейших философских парадоксов - вопроса о взаимосвязи между всеведением Бога и свободой человеческой воли.
  • /1. szám - Irodalomtörténet
  • Condylomata acuminata sta je to

Berend Iván ésTimár Mihály nem azok, helyesebben nem elsősorban azok, akiknek látszanak. Ezzel párhuzamosan Evila nem kevésbé olyan körülmények közékerül, amelyben itt hangsúlyozottan a látszat szerint szerepe, a nagyvilág színeelőtt lejátszódó története a külső szemlélő félreér téseit hívja elő; amely félreértésekbeárnyékolják történetét, jóllehet ő maga morometii romania felébreszt sem vesz észre története félreérthetőségéből.

Csakhogy morometii romania felébreszt előkészületek ellenéresem képes meggyőző színházi szereplésre.

  1. Jóindulatú papilloma ugola
  2. - Я все понял, когда люди Накамуры показали мне отчеты. Один раз Грег Хейл уже разрушил планы АНБ.

Míg szűk, négyszemközti közönségeelőtt személyessége és személyisége vonzónak tűnhet föl, a színház közvetettségee személyesség és személyiség ellen hat, a színházi alakításkor csődötmond, nem adhatván teljesen önmagát, a szerepbe lépés kényszerűsége lesz gátjaa színi hatásnak. Egyetlen regényalaknak adatik meg a valóban nagyvilági siker:a mind Berenddel, mind Evilával kapcsolatban álló morometii romania felébreszt zongoraművésznek,Belényi Árpádnak.

Ismét csak beszédesnek vélhetjük a finom célzást: a zongoraművésza leginkább elvont, közvetett ha tásmechanizmussal élő művészetbenképes személyiségét megfogalmazni, a közönséggel tudatni: a zene teremthetimeg művész és hallgatója közösségét, s e folyamatnak sem le leplező beszédre,sem maszkra-jelmezre, sem önmegtagadásra nincs szüksége. A zene által létesülőszemélyiség akképpen lehet valódi önmaga, hogy a magáévá élt másik megnyilatkozásanem rejti, hanem éppen feltárja szubjektumát anélkül, hogy kiszolgáltatnáönmagát a személyiség ellen ható félreértéseknek.

Míg Evila jóindulatúan és naivan viseli el a vele történteket, képviseli azt,amit érzései szerint képviselnie kell, Berend Iván állandó ellenkezésbe kerül társadalmiénjével.

Először még az elbeszélő vállalja magára, hogy közvetíti BerendIván feltámadó érzelmeit, az átélt beszédhez közelítő előadást a gondolkodásából-magatartásábólkilendült mérnök megkísértettségének tulajdonítja, SzentAntal sivatagi hallucinációit és vízióit átéletve a természet elemeivel szembeszállottszemélyiséggel.

Ám az Evilával folytatottpárbeszéd után önmagára maradva járja visszafelé útját; előbb a démoni erőkfölidézése vezeti át az olvasott rémtörténetek megfogalmazódásáig, utóbb magátavatja egy nem kevésbé rémtörténet aktánsává, álmaiból fölriadva döbben ráönnön kettősségére, az én és ő lehetséges fölcserélődésére:Iván az ágyon feküdt, őrült szívdobogása felkölté onnan.

Szeretettel köszöntök mindenkit és köszönöm, hogy a hívásra hallgatva eljöttetek, hogy együtt imádkozva kérjük a Szentlélek Isten segítségét az új tanévre. Rohan az élet, panaszoljuk nap-nap után.

A külső megszólalóhangján beszélő belső felelősségre vonás értelmezi Berend Iván történetét,méghozzá attól a pillanattól kezdve, hogy elhagyta tevékenykedése köreit,s belépett az idegen világba. Míg Delejországotannak valószínűsíthető tudatában beszéli el a nagyúri társaságnak, hogy azt legföljebbköltészetnek, fantáziának értékelik.

További társasági tevékenységét is megsemmisítő kritikával illetiez a külső—belső hang, míg végre eljut önnön mi nősítéséhez:Mert ha mindennek okát nem tudod adni, akkor te vagy a világon a legnagyobbbolond, aki morometii romania felébreszt regényt íratott magáról, s maga sem tudta, hogyan jött bele. Zavarba jöhet az olvasó: végtére ki írta ezt a regényt? És ki nek? Meg kinek abiztatására? S a regényalak szabadon közlekedik a re gényben és a regénytől el-8Mágneses tér, magnetizmus, elektromágnesesség: Michael Faraday — felfedezéseiJules Verne közvetítésével is eljuthattak Jó kaihoz.

Az idézőjel az általam idézett mondat végén különíti el a szöveget a következőbekezdéstől, amelyben az elbeszélő megvédi Ivánt. Attól a regénytől, amelyet Iván?

S amelyből szabadon járki, s amelybe nem kevésbé szabadon jár be? Másutt az elbeszélő kitágítjakompetenciájának körét, s olyan helyről tájékoztatja olvasóit, ahová egyébkéntnem léphetne be. Az a többes szám első személyű előadás, amely az addigiegyes szám harmadik személyűt felváltja, kiélezi az amúgy is paradox helyzetet,elbeszélő és olvasó intim kapcsolatára céloz, valamint arra, hogy az olvasó társkéntkísérte el az elbeszélőt az őstörténeti bevezetőtől a jelen pillanatig, tehátszüntelenül jelen volt, az elbeszélő ki-kitekintett az olvasóra:Kövessük a tisztelendő atyát a grófnő belső szobájába.

Ne tessék visszarettenni a gondolattól!

morometii romania felébreszt ostor életciklusa

Jelen lenni egy hölgy gyónásaalatt! Azok, akik be merték járni velem a mammutkorszak kísérteties világát,ez ismeretlen régióba is követni fognak merni, előre meg lévén afelőlgyőződve, hogy ha produkálok is néha kísérteteket, azok igen dresszírozottkísértetek, s gondom van olvasóim idegeire, midőn őket rejtelmes helyekrevezetem.

morometii romania felébreszt egyidejű immunitás a helmintusokban

Elvégre mindent meg kell tudnunk. Túlzás és túl-interpretáció nélkül tételezhető föl, hogy az elbeszélő játszik azolvasóval, az elbeszéléssel és önnön pozíciójával, hogy aztán saját elbeszélői tevékenységéta folyamat során paraziták kezelésének áttekintése munkának minősítse.

Hiszen — ha hihetünke játékos szöveg utolsó, felkiáltójellel nyomatékosított mondatának — azelhangzottak idejében még nem tudja, mit fog a grófnő gyónni, azért hatol be kísértetként?

morometii romania felébreszt a humán papilloma vírus meghatározása

Ilyen módon, noha alapos tudásátnem tagadja az elbeszélő, e tudásról nem mint előre megformált tervről, hanemmint a tapasztalat nyomában megfogalmazható ismeretről ad számot. Az elbeszélő tudatosan vagy kevéssétudatosan, teljesen egyre megy, megtéveszt: hol mindent akar tudni, holúgy tesz, mintha semmit nem tudna, mégis azt sugallja, nem kell ahhoz jelenlenni, hogy kikövetkeztesse a történteket.

A csodagyerek amerikai horror, Sarah-nak és Johnnak fia születik. A kis Miles gyorsan és szépen fejlődik, magas intelligencia jeleit mutatja. Ám a boldogság rémálommá változik, amikor Miles viselkedése egyre szokatlanabbá és erőszakosabbá válik.

Viszont ha így van, a főszereplőtőlnem tagadja meg a regény társszerzőségét, az elbeszélésben morometii romania felébreszt részvételét. És megfordítva: a főszereplő mindenekelőtt az elbeszélővel osztja megaggodalmait, kétségeit, a regénybe kerülés, a regényből kikerülés nehézségeit. A főszereplő énjének megalkotásában az elbeszélő segítsége nélkülözhetetlen, ellenbenaz elbeszélés továbbgombolyításához a főszereplő önértelmezése szükségeltetik.

Ez a megosztott elbeszélői felelősség olyan főszereplő történetének kikerekítéséhezjárul hozzá, aki mások tekintetében hősnek, kulturális hérosznak ,rendkívüli személyiségnek tűnik, egyedül maradva azonban mindennek kevéshasznát veszi, magányosságának föloldásához nem elegendő a nagyvilág elismerése.

Közönséges emberi érzésekkel járóember, aki tesz valamit, amit a szíve parancsol. S a szívnek jogai vannak. Mintha az a bűnszomjas arc szemei előtt állnaidegen emberként, ki saját vonásait rabolta el. Eleve fölmenti az alól,ami alól önmaga nem menti föl önmagát. Itt szétválnak a főszereplő és az elbeszélőmegfontolásai, hogy a zárásban mégis az elbeszélőéi érvényesüljenek.

A társ szerzőségbőla főszereplő lassan-lassan, az elbeszélői munka folyamatában kizá ra tik,s csupán önnön regénye ágenseként juthat szóhoz. A Ki hogyan gyászol? Értékelendő, hogy az elbeszélő ezúttal igen visszafogott marad, tényszerűenszinte csak felsorolja azokat változásokat, amelyek a Bonda-völgyben akatasztrófa elhárítását követően megtörténtek.

Tágabb értelembena természet és a civilizáció harmonizációjáról, a rousseau-i dilemma feloldásáról. Itt jegyzem meg, hogy Jókai több művében jeleníti meg a Ezúttal a delejországi utópia utasíttatik a képzelet, a tudományosfantasztikumbirodalmába, hogy a lehetséges, a megvalósítható hangsúlyozódjék.

Az okosan vezetetttelep morometii romania felébreszt pedagógiai provinciává válik, hitet téve a nevelhetőség mellett. A felvilágosodás ennek következtében olyan vonásokkal rendelkezik, amilyenekRousseau műveiből elvonhatók, és továbbrétegezi a létrehozható utópiábóleredeztethető jelentés is, amely az ésszerű társadalmi-gazdasági rendszer humanistafelfogásával jellemezhető. Hogy Jókai még morometii romania felébreszt fel világosodás kérdéseivel vívódott,korántsem korszerűtlen gondolkodásának a bizonyítéka.

Nem elsősorban akortárs orosz irodalom hasonló esz mei tájékozódását idézném Tur genyevét vagyTolsztojéthanem arra hivatkoznék, hogy a lassan áttörő modern ség fölerősítettemindazokat a kételyeket, amelyeknek Rousseau antitestek a helmint fertőzések ellen a legerőteljesebbenhangot a Az új Héloïse az érzékenységjegyében hozza össze az egymásra érdemeseket, s a magánszférában elért boldogságlehetővé teszi, hogy homme naturelként éljék tovább napjaikat.

Feltételezem, hogy Jókai közvetlen vagy közvetett Rousseau-ismerete azegy másnak teremtetteket ekképpen egyesíti a Fekete gyémántokban és Az aranyemberben ,az eldologiasodott és elidegenedett külvilággal ellentétben a szűkebbközösség Az aranyemberben a szó szerint vehető sziget-lét mint az újra megtaláltÉden igazolja a törekvést: a civilizáció és a természet találkoztatása olyanszintézisben gyümölcsözik, amely tartalmazza mindkét tényező áldásait, a külvilágbóla Bonda-völgybe származtatva a felvilágosodás eredményeit.

A Nem! Elfogadhatóés méltányolható, hogy a zárás a kezdethez talál vissza. Ugyancsak jó ötletrevall, hogy a helyszín azonossága, a leány váratlan feltűnése keretbe foglaljaa történéseket. Evila első tagadása, válasza szintén emlékeztet azelső beszélgetés hangnemére. Kitérő szavai azonban már kez dik félrevinni atörténetet. Az elbeszélő rosszallása,kiigazító stratégiája ezzel azonban lezárul. Felkiáltó mondatokkal kezdi sorolni tetteit,magyarázza egyre lelkesültebben, miként maradt hű önmagához, a Bondavölgyhözés lakóihoz, nem kevésbé Evilához emlékéhez, szerelméhez, tisztultabbérzéseihez.

Szerelmi vallomása egyben önigazolás, önprezentáció, olyan magasfokú retorizáltsággal hangzó megnyilatkozás, amellyel eddig nem ta lál koz hattunk,és amelyhez az elbeszélőnek sincs további szava. Részint perspektívaváltás, a leány pillantásából Zeusz ésSzemelé 10 duóját véli kiolvasni, majd tablót vázol föl a leányt ölében tartó Ivánról.

HBO 3 (HD) reggel és délelőtt

Az elbeszélő viszonylag hamar magához tér, egyetlen kurta mondattal közli,hogy a leány nem hal meg, majd felébred aléltságából, s az Utolsó fejezet immáregyetlen mondatra szorítkozik, megkísérli helyreigazítani Iván megbocsátó gesztusait,tetteit hangoztató tirádáját, s visszatérít Evilához, az ő gyémánt-voltávalcsengetve le a regényt. S míg az elbeszélő és Berend útjai jórészt közösnek, párhuzamosnakbizonyultak, az utolsó előtti fejezetben szétválnak, összeegyeztethetetlenekmaradnak.

Ugyanakkor semmi jele annak, hogy Berend Iván félreértelmezésénekkövetkezményei lennének, az elbeszélő nem utal egyetlen jelzővelsem arra, hogy a fél-ismeret kihatna a szereplők viszonyára.

Éppen ellenkezőleg:Evila alkalmazkodik a hely zethez, jóllehet akár nyitott kérdésnek tekinthető:miért reagál Sze meléként Berend-Zeusz megjelenésére?

Olvassa el is