Alacsonyabbrendűség érzése

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Ha figyelembe alacsonyabbrendűség érzése is azt, hogy a házasságon kívül született gyermekek halvaszületési aránya és az élve születettek halandósága a házasságból született gyermekek halandóságának arányát lényegesen meghaladta, mégsem lehet kétséges az, hogy hazánk lakosságának legalább 5. Köztudomású, hogy a házasságon kívül született gyermek sorsa sokkal mostohább, mint a házasságból született gyermeké. A házasságon kívül született gyermekkel az atyja rendszerint nem törődik, nem érzi annak sorsáért magát felelősnek, az ilyen gyermek vélelmezett atyjától csak tartást követelhet, annak rokonaival szemben semmiféle joga nincs, az anyja családja is szégyenli, sokszor az anyát is megtagadja miatta.

A házasságon kívüli szülés alacsonyabbrendűség érzése nőt szégyenbe és gyakran nyomorba is dönti. Alacsonyabbrendűség érzése nem egyszer az anya is szívesen veszi és elősegíti, hogy a házasságon kívül született gyermeke minél előbb elpusztuljon.

Eriksoni pszichoszociális fejlődéselmélet – Wikipédia

De ha az anya nem is süllyed ennyire, bizonyos, hogy nyomorúságos helyzetében nem tud a gyermekkel annyit törődni, amennyire szükség lenne. A gyermek a hiányos gondozás és táplálkozás következtében könnyebben lesz a különböző gyermekbetegségek áldozata, mint a házasságból született gyermek. Budapesten pl. Az életben maradt házasságon kívül született gyermek igen korán a társadalom ítélőszéke elé kerül, a születéséért felelős atyját felmenti, az ártatlan gyermeket azonban életfogytiglan alacsonyabbrendűség érzése büntetéssel sujtja.

Pár éves korában a játszótársai kicsúfolják, az iskolában rádöbben, hogy még a névét is másként kapta, mint a társai. Amikor felnő és hatóságokkal kerül érintkezésbe vagy katonasorba jut, a szülei nevét tudakoló kérdésre szégyenkezve kell bevallania, hogy neki csak anyja van.

Egyénileg akármilyen feddhetetlen, jellemes, értékes ember, a társadalom nem hajlandó teljes értékű tagjának elfogadni, lenézi, másodrendű emberként kezeli. Nevelésében egyáltalában nem, vagy csak csökkentett mértékben érvényesül a családi környezet annyira fontos nevelő hatása, a legtöbb ilyen gyermek nem élvezheti az együttélő a szülők gondoskodó szeretetét, egyéniségének kialakításában nélkülöznie kelt az atya fegyelmező és nevelő irányítását.

Anyja, akire nevelésének majdnem minden gondja, hárul, a legtöbb esetben csak a nyomort tudja vele megosztani s a nélkülözések nemcsak szenvedést jelentenek számára, hanem a nevelésére ható többi tényező káros befolyását még fokozzák is. Ilyen körülmények közt természetesnek kell tartanunk, hogy a házasságon kívül született gyermekek jelentős része nemcsak testileg, hanem lelkileg és betegen nő bele a társadalomba. Az alacsonyabbrendűség érzése, amelynek kifejlesztéséről a társadalom magatartása szinte intézményesen gondoskodik, egymagában is csökkent értékű emberré süllyeszti.

Azok az igazságtalanságok, amelyeket nemcsak a társadalom, hanem a jogrend részéről is szenvednie kell, a jogrenddel és a társadalommal szemben ellenséges érzületet váltanak ki belőle. Ezek és a terhére nem róható fogyatékos nevelése könnyen megmagyarázzák, hogy közülük aránytalanul sokan keverednek már fiatalkorukban bűncselekményekbe. Közismert dolog, hogy a fiatalkorú bűnözők nagy része kerül ki a házasságon kívül született gyermekek közül. Arról nincs statisztika, hogy a felnőtt bűnözők hány százaléka született házasságon kívül, de nem lehet kétséges, hogy ez az arány alacsonyabbrendűség érzése kedvezőtlen és a kedvezőtlen arányszám közvetlen okozati összefüggésben van azokkal az életkörülményekkel, amelyek közt a házasságon kívül született gyermekek túlnyomó része nevelkedik.

Gyakori eset, hogy a büntetőbíróság előtt maga a vádlott hárítja át bűnéért a felelősségét születése alacsonyabbrendűség érzése s olcsó alacsonyabbrendűség érzése gyógyszerek szemrebbenés nélkül beszél a legsúlyosabb bűncselekményekről, szembesülve válaszol arra a kérdésre, hogy mi az atyja neve.

A prostituált nők igen nagy hányada született házasságon kívül, másik nagy része pedig olyan leányok közül került ki, akiket csábítójuk gyermekük megszületése után lelkiismeretlenül magára hagyott. Ebben a vonatkozásban különösen helytálló az a megállapítás, hogy egy-egy házasságon kívül történt születés nemzedékeken keresztül érezteti a maga megdöbbentően káros, testet és lelket sorvasztó hatását.

A demokratikus Magyarország törvényhozásának legelsőrendű kötelessége, hogy ezt a kérdést az emberi lehetőségek határain belül minél előbb megoldja. Kötelessége ez azért, mert a demonstrációval a családi jogállásnak mai egyenlőtlensége, az embereknek giardiaza dulce igazodó értékelése összeegyeztethetetlen.

Kötelessége azért, mert felelős a nemzet erkölcsi értékeiért s a mai helyzet fenntartása ezeknek az erkölcsi értékeknek megbocsáthatatlan tékozlását jelenti. Nem tűrhető tovább, hogy több százezer magyar önhibáján kívül egész életén át szégyenbélyeget hordjon magán, sebzett lélekkel járjon a világban, másodrendű állampolgárnak, másoknál alacsonyabb rendű embernek érezze magát, ellenséges érzülettel álljon a társadalommal és a jogrenddel szemben, mert az is ellenséges rosszindulattal áll vele szemben.

Meg kell találnunk azt a megoldást, amely ezeket a százezreket beemeli a társadalomba, ahonnan most sok vonatkozásban ki vannak vetve, megadja nekik a teljesértékűség, az egyenlőség öntudatát és ezzel lehetővé teszi, az ország újjáépítésében ők is gátlás nélkül vehessenek részt. Meg kell találnunk azt a megoldást, amely a jövőben házasságon kívül születő gyermekeket a lehetőség szerint megmenti a meg nem érdemelt szenvedésektől és lehetővé teszi, hogy őket már az igazságtalan szenvedések emléke se gátolja a teljesértékű emberré való fejlődésükben.

A házasságon kívül született gyermeket sorsa nem kizárólag jogi kérdés, nem is lehet jogszabályokkal tökéletesen megoldani. A kérdésnek igen fontos erkölcsi, a parazita vékony eltávolítása, társadalmi és kulturális vonatkozásai vannak; ezeket jogszabályokkal máról-holnapra megváltoztatni nem lehet.

Kétségtelen azonban, hogy a kérdés jogi, erkölcsi, gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásai állandó kölcsönhatásban állanak egymással s így a jogi szabályozás igen nagy mértékben befolyásolhatja a kérdés többi vonatkozását, köztük különösen a házasságon kívül született gyermek társadalmi értékelését is.

Nem lehet alacsonyabbrendűség érzése azt, hogy a házasságon kívül született gyermek sorsának alakulása tekintetében megállapítható fejlődés túlnyomórészben a jogi szabályozás oldaláról indult el. A magyar jogtörténet egészen a XIX. Ennek, oka az, hogy az LIV. Az egyházi bíróságot a kánonjogot alkalmazták, amely a házasság intézményének védelme érdekében a házasságból és a házasságon kívül történt születés közt éles megkülönböztetést tett.

A kánonjog hatása alatt került be hpv rákblog az utólagos házassággal való törvényesítés intézménye; ez és a vélt putativ házasságból születettek törvényes származásának elismerése, a házasság alatt, valamint annak megszűnése után bizonyos időn belül született gyermek törvényes származásának vélelme, a királyi kegyelemmel való törvényesítés, valamint az örökbefogadás, tehát jogintézmények és jogszabályok nyujtottak némi segítséget a házasságon kívül született gyermekek egy részének ahhoz, hogy sorstársaik szenvedéseitől megszabaduljanak.

Kisebbrendűség és fölény

A házasságon kívül született gyermek a magyar jog szerint egészen a XX. A Kúria teljes ülése Szemölcsök és dysplasia bíróságok a döntvény indokolására támaszkodva több olyan határozatot hoztak, amelyben a házasságon kívül született gyermek öröklési jogát anyja rokonainak hagyatékára is elismerték, a Kúria azonban Ezen a ponton állt meg örökösödési vonatkozásban a házasságon kívül született gyermekekre vonatkozó jogunk fejlődése és ez a pont jelenti a családfejlődés megszakadását is.

Mai jogunk tehát a házasságon kívül született gyermeket anyja családja teljesjogú alacsonyabbrendűség érzése tekinti, közte, anyja és anyai rokonai közt a rokoni és öröklési kapcsolat fennállását elismeri, a házasságon kívül született gyermek és atyja, valamint annak rokonai közt fennálló rokoni és öröklési kapcsolat elismerésétől azonban mereven elzárkózik.

A házasságon kívül született gyermeket atyja a mai jog szerint csak eltartani köteles, más kötelezettsége vele szemben nincs. A tartás kérdésében bírói alacsonyabbrendűség érzése hajlott a gyermek érdekeinek megvédése felé, így az exceptio plurium concubentium kifogásának csak az anya feslett életmódja esetén adott helyt, a fogantatási időszak alatt történt nemi érintkezés tényével szemben az ellenbizonyítást nem engedte meg, a tartási kötelezettség kor határát 12 évről gomba jamila konyha, majd évre emelte fel, sőt az atyát az olyan gyermek tartására, aki magát testi vagy elmebeli fogyatkozása miatt eltartani képtelen, időbeli korlátozás nélkül kötelezi.

Tartás gyanánt az atya a gyermeket vagyoni és kereseti viszonyaihoz képest köteles mindazzal ellátni, ami a gyermeknek anyja társadalmi állásához mért megélhetéséhez és e társadalmi állásnak megfelelő nevelése és önálló keresetre képesítő tanítása költségére szükséges. Ez a jogszabály azért sérelmes, mert a házasságon kívül született gyermekek társadalmi érvényesülését igazságtalanul megnehezíti, a tartás mértékét és a gyermek önálló keresetre tanítását az anya társadalmi állásától teszi függővé.

Az első világháború idején a kormányzat figyelemreméltó lépést tett anyagi vonatkozásban a házasságon kívül született gyermekek sorsának megjavítása érdekében. A rendelet szerint az atya a gyermek anyjának a szüléssel és a terhességgel járó költségeket megtéríteni tartozik, ezenfelül azt a költséget is, melybe a szülés előtt két hétig és a szülés után négy hétig az anya illő ellátása kerül.

alacsonyabbrendűség érzése sok genitális szemölcs

Lehetővé tette, hogy a bíróság azt, akit a házasságon kívül történt nemzés alapján a gyermek eltartásának kötelezettsége fog terhelni, arra kötelezze, hogy a gyermek első három havi eltartásához, továbbá az anyatartás és a szülés költségeinek fedezetére szükséges összeget a szülés előtt alacsonyabbrendűség érzése időben helyezze bírói letétbe. A letétbe helyezett összegből a bíróság a tartás és a szülés költségeit az anya, illetve a gyermek részére kiutalja, az anya kétheti tartásának költségét pedig már a szülés előtt megfelelő idővel is kiutalhatja.

A magyar jogfejlődés vázlatos ismertetéséből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy a házasságon kívül született gyermek sorsán jogszabályokkal igenis lehet segíteni és a mai jogunknak a házasságon kívül született gyermek jogállására vonatkozó rendelkezései sok vonatkozásban annyira igazságtalanok, elavultak és hiányosak, hogy azok reformjára feltétlenül szükség van. A mellékelten bemutatott törvényjavaslat, amely a kormány által szükségesnek tartott reformot tartalmazza, két alapelven épült fel.

Az első alapelv az, hogy a törvényes és a törvénytelen származás megkülönböztetése megszűnik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a javaslat törvényerőre emelkedése esetén többé sem törvényes, sem törvénytelen gyermek nem lesz.

A magánjogi törvénykönyvünk A magyar magánjog szerint tehát ma a gyermek vagy törvényes, vagy házasságon kívül született. Már ebből a szembeállításból is nyilvánvaló, hogy a mai felemás helyzet alacsonyabbrendűség érzése azért sem tartható fenn, mert a logika törvényeinek nem felel meg.

A helyes felosztás logikai feltétele ugyanis az, hogy ugyanaz legyen a felosztás alapja, mai jogunk említett alacsonyabbrendűség érzése pedig két egymással rokon, de mégis eltérő alapon nyugszik.

Gyakori megbetegedések

De nem tartható fenn a mai helyzet azért sem, mert nem megoldása, hanem megkerülése a kérdésnek. Ha már eljutottunk annak külső paraziták bolhák, hogy igazságtalan és embertelen valakit minden egyéni vétke nélkül egész életére törvénytelenné bélyegezni, akkor ennek a felismerésnek le kell vonni azt az egyedül helyes következményét is, hogy a gyermekeknek törvényesekre és törvénytelenekre való felosztását, illetőleg a származásnak a törvényesség alapján történő megkülönböztetését meg kell szüntetni.

Mindaddig ugyanis, amíg akármilyen logikailag eltorzított alakban fenntartjuk ezt a megkülönböztetést, tehát mindaddig, amig a jogrend a gyermekek egyik csoportját törvényesnek nevezi, azok a gyermekek, akik nem esnek bele a törvényeseknek elismertek szigorúan körülhatárolt körébe, törvénytelenek lesznek, akármilyen megkerülő elnevezéssel akarjuk ezt a szükségszerű következményt elleplezni vagy tudomásul nem venni.

Végül nem tartható fenn a törvényes származás szerinti megkülönböztetés azért sem, mert ez a megkülönböztetés ma már értelmetlen és jogi szempontból sem szabatos. A jogtörténelem ismer olyan jogrendszereket, amelyekben a házasságon kívül született gyermek valósággal jognélküli volt, sem az atyja, sem az anyja családjának nem volt tagja, sem az atyjával, sem az anyjával, sem azok rokonaival szemben semmiféle jogai nem voltak.

Az ilyen jogrendszerekben többé-kevésbbé szabatos volt a házasságon kívül született gyermeknek törvénytelenként, a többi gyermeknek pedig törvényesként való megjelölése. A magyar jogrendszer ennyire rideg sohasem volt, alacsonyabbrendűség érzése pedig már a házasságon kívül született gyermek az anyja családjának teljesjogú tagja, anyjával és annak rokonaival paraziták vázlata ugyanazok a jogai vannak, mint a házasságból született gyermeknek, sőt a tartás fogalmi körében atyjával szemben is vannak jogai, nem áll tehát teljesen törvényen kívül, nem ő maga törvénytelen; csupán a születése nem történt a törvény által meghatározott keretekben.

A törvényes gyermek sem maga törvényesebb, mint más, hanem a születése felel meg - legalább a külső látszat szerint - törvény által kívánatosnak tartott feltételeknek. Ilyen értelmetlen, pongyola megkülönböztetés fenntartása akkor sem volna indokolt, ha megszüntetéséhez komoly érdekek nem fűződnének. A törvényjavaslat a mai jogállapot szerint törvényesnek tekintett gyermeket házasságból születettnek, a többit pedig házasságon kívül születettnek nevezi.

Ez a megkülönböztetés logikai szempontból nem kifogásolható, tartalmilag a valóságnak megfelel, értékelést nem fejez ki, tehát nem lealázó, nem bántó. A törvényjavaslat második alapelve az, hogy a házasságból és a házasságon kívül született gyermek jogállása egyenlő, a házasságon kívül született gyermek nemcsak az anyjával és annak rokonaival, hanem az atyjával és annak rokonaival is rokoni, tehát öröklési kapcsolatban is áll, atyja családi nevét viseli.

Ezzel az alapelvvel szemben a kérdés gazdag irodalmában és a közvéleményben több komoly észrevétel és aggály merült fel. Az egyik ilyen észrevétel az, hogy a házasságból és a házasságon kívül született gyermek sorsának egyenlőségét jogszabállyal kikényszeríteni nem lehet.

Ez kétségtelenül igaz, ebből azonban nem következik az, hogy a házasságon kívül született gyermek sorsán jogszabályalkotás útján is nem kell annyit javítani, amennyit lehet.

A javaslat 1. Rá kell arra is mutatnom, hogy a családi jogállás egyenlősége nem jelenti a házasságból és a házasságon kívül született gyermekekre vonatkozó összes jogszabályok alaki és tartalmi azonosságát, hanem azt, hogy a házasságon kívül született gyermekeket az ő különleges viszonyaikra szabott jogszabályok segítségével a lehetőség szerint ugyanabba a helyzetbe kell hozni, alacsonyabbrendűség érzése a házasságból született alacsonyabbrendűség érzése vannak.

Sokan attól tartanak, hogy a házasságból és a házasságon kívül született gyermekek jogállásának egyenlősítése aláássa, megingatja a társadalom és a jogrend egyik legfontosabb alapintézményét, a házasságot.

alacsonyabbrendűség érzése helminták a csecsemők kezelésében

Ha ugyanis - mondják - a házasságon kívül született gyermek nem lesz törvénytelen, ha a jogállása egyenlő lesz a házasságból született gyermek jogállásával, ha az atyja családi nevét viseli és az atyja után örököl is, felesleges lesz az utódokról való gondoskodás céljából házasságot kötni; a férfi számára sokkal kevesebb lekötöttséget és kötelezettséget jelent, ha házasságon kívül lép a nővel nemi viszonyba és amikor akarja, megszakítja ezt a viszonyt.

Ez a felismerés egyre gyakoribb lesz, mind kevesebben kötnek majd házasságot s a házasság, mint felesleges jogintézmény, lassankint egészen elsorvad. Ezt az aggályt alaptalannak tartom. Eltekintve attól az egyébként nem kívánatos jelenségtől, hogy egyre nagyobb a nem a gyermekek nemzése kedvéért kötött házasságok száma, nem alacsonyabbrendűség érzése kétséges, hogy a házasságon kívül született gyermek sorsának bármilyen javítása sem szünteti meg azt a hátrányos helyzetet, amelybe a házasságon kívül szülő nő jut.

A nő jogállása nem függ a házasságon kívül született gyermek jogállásától és a nőnek a házasságon kívül született gyermek sorsának bármilyen fokú javulása esetén is épúgy érdeke lesz a férfihoz való kapcsolatának a házasságkötés útján való rendezése, mint azokban az időkben, amikor a házasságon kívül született gyermek jogállása a legkedvezőtlenebb volt.

Éppen az az érv, hogy a férfi szemölcs orvoslás nővel való kapcsolatának könnyebb felbontása érdekében nem lép majd házasságra, igazolja azt az ellenérvet, hogy a nő nemcsak erkölcsi okokból, hanem a saját jól felfogott érdekében is épúgy fog ragaszkodni a házasságkötéshez, mint eddig.

De a házasságkötés szempontjából a férfi helyzetén sem változtat a házasságon kívül született gyermek sorsának javítása. Az a férfi ugyanis, aki a jövőben azért nem kötne házasságot, mert a házasságon kívül született gyermek alacsonyabbrendűség érzése egyenlő a házasságból született gyermek jogállásával, ma sem kénytelen házasságot kötni, mert a házasságon kívül született gyermekét - ha akarja - ma is ugyanabba a helyzetbe hozhatja, amelybe az a törvényjavaslat szerint juthatna.

Az V.

alacsonyabbrendűség érzése papillomavírus nő fájdalma

A házasságon kívül született gyermeket törvényesítheti, örökbe fogadhatja, vagyonát neki ajándékozhatja, vele öröklési szerződést köthet, vagyonát végrendelet útján reá ruházhatja. A törvényjavaslat nem azoknak a házasságon kívül született gyermekeknek sorsát fogja lényegesen megjavítani, akikkel atyjuk ilyen módon törődik, hanem azokét, akiknek atyját kötelessége teljesítésére kényszeríteni kell, az ilyen férfi pedig nem attól teszi függővé házasságra lépését, hogy a törvény a házasságon kívül született gyermekének milyen jogállást biztosítana.

Azt sem lehet alacsonyabbrendűség érzése kívül hagyni, hogy - miként arra fentebb már rámutattam - a házasságon kívül született gyermek jogállásának bármilyen rendezése sem elégséges a házasságon született gyermeket érő hátrányok teljes megszüntetéséhez.

Az olyan férfi és nő, aki gyermekre vágyik, gyermekét szereti, a sorsáért magát felelősnek érzi és ezért akar alacsonyabbrendűség érzése kötni, a jövőben is házasságra lép, mert tudja, hogy gyermeke igazi boldogságához a házasságban együttélő szülők családi környezetében való nevelés szinte elengedhetetlenül szükséges. A tapasztalat szerint ezek a házasságok rendszerint csak alakilag jönnek létre, rövid idő mulva felbomlanak, mint házasságok a társadalom és a nemzet szempontjából értéktelenek, megkötésük vagy elmaradásuk a társadalom szempontjából közömbös.

Eriksoni pszichoszociális fejlődéselmélet

Ezzel szemben meg vagyok arról győződve, hogy ha megszűnik az a helyzet, amelyben a házasságon kívül történt nemzés minden súlyos társadalmi és a legtöbb hátrányos gazdasági következményét a nő és a házasságon kívül született gyermek viseli, ha a jövőben a házasságon kívül született gyermek nemzője épúgy atyja lesz a gyermekének, mintha a gyermek anyjával házasságra lépne, alacsonyabbrendűség érzése a gyermek épúgy a nevét viseli, ha ugyanolyan jogai lesznek vele szemben, épúgy örökölni fog utána, a férfi sokkal inkább hajlandó lesz még a gyermek megszületése előtt vagy azt követően házasságot kötni a teherbe ejtett nővel, mint eddig.

Éppen ezért a reformtól inkább a házasságok számának emelkedése, mint csökkenése várható, attól pedig, hogy a reform következtében a házasságok száma lényegesen csökkenni fog, egyáltalában nem kell tartani.

Fontos azt is látnunk, hogy az egyén nem segíthető eredményesen, ha nem családjával, környezetével együttesen segítjük.

Az a körülmény, hogy a házasságon kívüli nemzés következményeit a férfi épúgy köteles lesz viselni, mintha a gyermeke házasságban született volna, véleményem szerint a házasság intézményét nem meggyengíti, hanem megerősíti. A javaslatban egyébként sincs egyetlen olyan rendelkezés sem, amely a házasság aláértékelését jelentené, ellenkezőleg, a Ezt az alapintézményt a házasságon kívül született gyermek jogállásának reformja nem veszélyezteti, de egyébként sem szorul arra, hogy ártatlan gyermekek könnyei tartsák össze; ha arra szorulna, igen hamar összeomlanék.

A házasságból és a házasságon kívül született gyermek jogállásának egyenlőségétől sokan az atya családi békéjét alacsonyabbrendűség érzése és nem helyeslik, hogy a jogszabály a házasságon kívül született gyermeket belekényszerítse az atya családjába. Ezzel kapcsolatban előre kell bocsátanom, hogy a javaslat a házasságon kívül született gyermeket az atya családja egyenlőjogú tagjává teszi ugyan, de tartózkodik attól, hogy az atya családját a házasságon kívül született gyermekkel való együttélésre kötelezze.

A házasságon kívül született gyermeknek nem is érdeke, hogy olyan környezetben nevelkedjék, amely ellenségesen viselkedik vele szemben.

alacsonyabbrendűség érzése ductalis papilloma meghatározása

Azt, hogy a gyermeket mikor lehet az atyja gondozására bízni, a gyermek érdekeinek szem előtt tartásával a gyámhatóság határozza meg. A alacsonyabbrendűség érzése Alaptalan tehát az az aggodalom, alacsonyabbrendűség érzése a házasságon kívül született gyermeknek az atya családjába való belekényszerítéséből különböző bonyodalmak származnak.

Ami mármost az atya családi békéjének veszélyeztetését illeti, ezért nem a házasságon kívül született gyermek, nem is a jogszabály, hanem az atya felelős, akt a gyermek anyjával házasságon kívül nemileg érintkezett. A családi béke veszélyeztetésének lehetősége ma is fennáll, mert a házasságon kívül született gyermek atyja ma is köteles tartásdíjat fizetni, a családja tehát a gyermek születéséről értesülhet és a tartás fizetése a család érdekeit ma is súlyosan sértheti.

Kisebbrendűség és fölény | Beszélő

De ha a reform következtében egyes családok békéje veszélybe is jutna, ez nem lehet a kérdés megoldásánál döntő szempont, mert senkinek sincs joga azt követelni, hogy az ő családi békéje érdekében más mondjon le a legtermészetesebb jogainak érvényesítéséről. Az atyával szemben más alacsonyabbrendűség érzése természetű követeléseket is támaszthatnak, amelyek a család békéjét érintik, ebből azokból mégsem lehet alacsonyabbrendűség érzése követelések érvényesítését kizárni.

Egyesek szerint a házasságon kívül született gyermek sorsának lényeges javítása a közerkölcs süllyedését, a házasságon kívül született gyermekek számának jelentős szaporodását eredményezi. Ezt a veszélyt sem tartom valószínűnek, mert alacsonyabbrendűség érzése házasságon kívüli születések száma nem a házasságon kívül született gyermekek sorsának alakulásától, hanem erkölcsi és gazdasági tényezőktől függ.

A magyar jogfejlődés vázlatos ismertetéséből kitűnik, hogy a házasságon kívül született gyermek jogállásában a XX. Ennek ellenére a házasságon kívül történt születések száma éppen ettől az időtől kezdve rohamos csökkenést mutat.

Amíg ugyanis ban és ben egy év alatt nemférjes éves nőre 43 házasságon kívül történt születés esett, ban csak 15, ugyanezen idő alatt lélekre eső nyers arányszám 3. Az Ennek ellenére Svájcban a házasságon alacsonyabbrendűség érzése születéseknek az összes születésekhez való aránya nem emelkedett, hanem csökkent; ez az arány ugyanis az Ezek a számok a közerkölcsöket féltő, a házasságon kívüli gyermekek számának növekedésétől tartó aggályokat a tények erejével megcáfolják.

Semmi okunk sincs annak feltételezésére, hogy a jelen törvényjavaslatnak a házasságon kívül született gyermekekre nézve előnyös rendelkezései a házasságon kívüli születések száma tekintetében más hatást váltanak ki, mint amilyent a házasságon kívül született gyermekek sorsát javító magyar és külföldi jogszabályok eddig eredményeztek.

Olvassa el is